W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Uście Gorlickie rozpoczyna działania związane z procesem diagnostycznym gminy oraz opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016–2022”.

 

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej, jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

 

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022” będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdiagnozowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia.

 

Program ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie gminy Uście Gorlickie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Osi I REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Działania: 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski, 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

 

Zaplanowane do realizacji zadania i projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje cztery etapy:

 

  1. opracowanie diagnozy gminy Uście Gorlickie i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,
  2. podjęcie Uchwały przez Radę Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Uście Gorlickie,
  3. podjęcie Uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
  4. opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji.

 

W ramach uspołeczniania tego procesu zostanie utworzona na stronie Urzędu Gminy http://www.usciegorlickie.pl zakładka „rewitalizacja”, gdzie będą umieszczane wszelkie dokumenty, informacje i  dane dotyczącego całego procesu rewitalizacji.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w procesie rewitalizacji. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do rzetelnego określenia zasięgu obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji oraz opracowania Programu Rewitalizacji.

 

Gmina Uście Gorlickie ubiega się obecnie o dotację na sfinansowanie opracowania Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

 

Z poważaniem

Dymitr Rydzanicz

Wójt Gminy Uście Gorlickie

 

Prosimy o składanie ankiet do dnia 10.09.2016. Dodatkowych informacji udziela P. Elżbieta Wansacz tel. 18/3516041 w 47

Załączniki

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
ANKIETA_dot__rewitalizacja.doc doc 163,00 KB Pobierz
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

fb.png

twitter.png

google.png

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041